FANDOM


Armagedon je prema Bibliji, mesto bitke tokom smaka sveta, koje se interpretira i u bukvalnom i u simboličnom značenju. Reč armagedon u običnom govoru se odnosi na bilo koji scenario kraja sveta. Ime Armagedon se odnosi na mesto gde će se odigrati konačna bitka između snaga Boga i Satane, ali se često upotrebljava da označi samu bitku i ono što joj prethodi.

Prema hilijastičkoj (milenarističkoj) interpretaciji hrišćanstva, mesija (Isus Hrist) će se vratiti na zemlju i poraziti Antihrista („Zver“) i Satanu u bici kod Armagedona. Satana će zatim biti bačen u ambis ili rupu bez dna na hiljadu godina, tokom kojih će Isus vladati na zemlji. Nakon što bude oslobođen iz ambisa, Satana će skupiti Goga i Magoga sa sva četiri kraja Zemlje. Oni će se okružiti logor „svetih“ i „grad ljubazni“ (misli se na Jerusalim). Sa neba Bog će na zemlju baciti plamen koja će ih progutati. Đavo, smrt, pakao i oni koji nisu upisani u Knjigu života će biti bačeno u Gehenu (ognjeno jezero koje gori od sumpora).

Reč armagedon se pojavljuje samo jednom u grčkom prevodu Novog zaveta u Otkrovenju Jovanovom. Ona potiče od hebrejskog har magido, što znači „planina Megido“. Megido je brdo na kom su građene antičke tvrđave da čuvaju glavni put Via Maris, koji povezuje stari Egipat sa Mestopotamijom.

U prenesenom značenju, reč armagedon se koristi da se označi bilo koja bitka ili događaj koji će dovesti do kraja sveta. Pronalaskom nuklearnog oružja i pretnjom nuklearnog rata, armagedon je postao realna mogućnost, koja je je stručnjake za bezbednost držala budnim noću, a punih novčanika danju. Ponekad se za prirodne događaje kao što je udar komete govori da mogu izazvati kraj sveta.