FANDOM


Oksimoron- od grčkih reči oksi-oštar i moronos-lud- tj oštroumna ludost, jeste stilska figura u kojoj se spajaju nespojive stvari

PrimeriEdit

Oksimoron je vrlo česta pojava. Naime vreonauka se može smatrati oksimoronom, jer je nauka nešto što se bazira na činjenicama, dok u veri ne postoje činjenice, već se bazira na ubedjenju. Kao oksimoron se takodje može smatrati parola ,,Amerika zemlja slobode,, , jer je Amerika jedno vreme bila zemlja, u kojoj je bilo zastupljeno ropstvo.

Oksimoron u službi nacionalizmaEdit

Kao klasičan primer oksimorona, može se smatrati nacionalizma u Srbiji, i to posebno onaj koji se zalaže za monarhiju. Naime, nacionalizam jeste ideologija i globalni politički pravac, koji je nastao posle Francuske revolucije. Za cilj, nacionalizam je imao ukidanje feudalnog poretka, tj monarhije, kao i ukidanje privilegovanog statusa Crkve i aristokratije. Takodje se bazirao na ravnopravnosti svih ljudi, bez obzira na godine, pol i rasu.

E sad, kada se posmatra nacionalizam u Srbiji, u poredjenju sa Francuskim, tj iskonsim nacionalizmom, srpski nacionalizam je u suštini oksimoron po samom sebi. Dok Francuski nacionalizam ukida monarhiju, srpski nacionalizam se zalaže za monarhiju, dok Francuski nacionalizam ukida privilegije sveštenstvu i aristokratiji, u srpskom nacionalizmu je jedna od osnovnih ideja, da sveštenici treba da budu privilegovana kasta u skladu sa ,,srpskom tradicijom i običajima...

U suštini, pored srpskog nacionalizma i drugi nacionalizmi na Balkanu su oksimoronski, jer kod recimo Hrvata, nacionalizam se povezuje sa Katoličkom Crkvom, kao i u Bosni i na Kosovu, gde religija igra bitnu, može se reći dominantnu ulogu u nacionalnoj svesti ljudi.